02 994 8201-3
ติดต่อสอบถาม 02 994 8201-3
หน้าแรก / เกี่ยวกับเรา / ร่วมงานกับเรา
ร่วมงานกับเรา

ติดต่อเขียนใบสมัครได้ที่ ฝ่ายบุคคล
ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล
โทร. 02-994-8200-3 ต่อ 3302-3305 หรือ 065-508-7188

หลักฐานในการสมัครงาน
Medical Services

พยาบาลวิชาชีพ (OPD)
หลาย อัตรา

รายละเอียดงาน
  • มีความรู้ ความสามารถในงานการพยาบาลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  • มีความรู้ ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจและแผนงานด้านต่างๆ ของหน่วยงานที่สังกัด
  • มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ และเสนอแนะ วิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
  • มีความสามารถนำเสนอชี้แจง และติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี
คุณสมบัติ
  • เพศหญิง / ชาย ( ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว ) อายุ 22 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ซึ่งออกโดยสภาการพยาบาล

พนักงานช่วยการพยาบาล
2 อัตรา

รายละเอียดงาน
  • ให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ศึกษาสังเกตุอาการผู้ป่วยเพื่อดำเนินการพยาบาล และให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด
  • จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ และเครื่องมือ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
  • ช่วยเหลือแพทย์ พยาบาลในการเตรียมตรวจ และทำหัตถการต่างๆ
  • ดูแล บำรุงรักษา อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการให้บริการทางการพยาบาล หลังเสร็จสิ้นการใช้งาน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
คุณสมบัติ
  • เพศหญิง / ชาย ( ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว ) อายุ 20-35 ปี
  • วุฒิการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรดูแลเด็กและผู้สูงอายุ
  •  มีประสบการณ์โรงพยาบาลจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

นักเทคนิคการแพทย์ อาวุโส
2 อัตรา

รายละเอียดงาน
  • ปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์
  • งานบริการเจาะเลือด เก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
  • บริหารจัดการเครื่องมือ น้ำยาทดสอบ/เวชภัณฑ์ต่างๆ
  • กำกับ ควบคุม และตรวจสอบการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ตามมาตราฐานวิชาชีพ
  • รับผิดชอบงานต่างๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ
  •   เพศหญิง / ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว)
  •   จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์
  •   มีใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
  •   มีประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ขึ้นไป

นักเทคนิคการแพทย์
หลาย อัตรา

รายละเอียดงาน
  • ปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์
  • งานบริการเจาะเลือด เก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
  • บริหารจัดการเครื่องมือ น้ำยาทดสอบ/เวชภัณฑ์ต่างๆ
  • รับผิดชอบงานต่างๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ
  •   เพศหญิง / ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว)
  •   จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์
  •   มีใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
  •   มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปี ขึ้นไป
  •   สามารถทำงานเป็นกะได้

นักรังสี
3 อัตรา

รายละเอียดงาน
  • ให้การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจทางรังสีวิทยาตามมาตรฐานวิชาชีพ
  • ควบคุมและปฏิบัติการตรวจทางรังสีวิทยาด้วยเครื่องทางรังสีวิทยาร่วมกับรังสีแพทย์
  • ควบคุมคุณภาพการตรวจและภาพการตรวจทางรังสีวิทยา
  • ควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยจากรังสีในการตรวจทางรังสีวิทยาเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในห้องตรวจและในการตรวจทางรังสีวิทยา
คุณสมบัติ

   

  • เพศหญิง / ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว)
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขารังสีเทคนิค
  • มีใบประกอบวิชาชีพ
  • มีประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปี ขึ้นไป

           

ผู้ช่วยนักรังสี
2 อัตรา

รายละเอียดงาน
  • ดูแลช่วยเหลือคนไข้ หรือผู้มารับบริการ
  • ช่วยงานนักรังสีเทคนิค ในการจัดท่าผู้ป่วยในการเอกซ์เรย์ หรือการเช็คผลฟิล์ม x-ray
  • ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ
  • จัดทำเอกสารต่างๆ
คุณสมบัติ
  • เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.6 )
  • มีประสบการณ์โรงพยาบาลจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
Support Services

เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์
1 อัตรา

รายละเอียดงาน
  • รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์การตั้งราคา / การปรับราคาผลิตภัณฑ์ / บริการต่างๆ
  • ประสานงานในการตั้ง Code ผลิตภัณฑ์ / บริการต่างๆ รวมทั้งประสานงานกับฝ่าย เทคโนโลยี สารสนเทศในการปรับราคาในระบบคอมพิวเตอร์
  • วิเคราะห์ และเปรียบเทียบข้อมูลราคาคู่แข่ง เพื่อนำมาจัดทำแพจเกจ , โปรโมชั่น
  • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาลในการดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมการขาย
  • จัดทำโปรแกรมการตรวจสุขภาพประจำปีของโรงพยาบาล
  • จัดทำกิจกรรมส่งเสริมการขายด้านการตรวจสุขภาพ
  • จัดทำแคมเปญโปรโมชั่นต่างๆ
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
  • เพศหญิง
  • อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหาร การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ ขยัน อดทน มีความกระตือรือร้น
  • มีทักษะการใช้ Program MS – Office ได้ดี
  • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถวางแผนกลยุทธ์ได้
  • มีประสบการณ์งานโรงพยาบาล ไม่ต่ำกว่า 3 ปี

โปรแกรมเมอร์
1 อัตรา

รายละเอียดงาน
  • ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการการทำงานของโปรแกรม ตลอดจนเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเพื่อสามารถเข้าใจการทำงานของระบบ
  • เขียนออกแบบ พัฒนา โปรแกรมตามโครงสร้างและกระบวนการทำงานของโปรแกรมที่กำหนด เพื่อให้โปรแกรมและซอฟท์แวร์ต่างๆ ทำงานได้ตามกำหนด
  • ทดสอบ ตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการทำงาน แก้ไขและประเมินผลโปรแกรมและซอฟท์แวร์ต่างๆ
  • พัฒนาโปรแกรมอื่นๆ เพื่อรองรับการเชื่อมโยงระหว่างโปรแกรมแต่ละโปรแกรมของบริษัท
คุณสมบัติ
  • เพศหญิง / เพศชาย อายุ 25 – 35 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะความชำนาญในฐานะนักพัฒนาซอฟแวร์
  • มีประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาลอย่างน้อย 3 – 5 ปี

ช่างซ่อมบำรุง
2 อัตรา

รายละเอียดงาน
  • ดูแล บำรุงและรักษาระบบไฟฟ้า งานด้านโยธา และงานซ่อมบำรุงของโรงพยาบาล
  • จัดสภาพแวดล้อม อาคาร สถานที่ ให้สะอาดและปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้มาใช้บริการ
  • ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ และร่วมมืองานด้านอื่นๆ ของฝ่ายวิศวกรรมอาคาร  ในการทำ
  • กิจกรรมของโรงพยาบาล ตามนโยบาย
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
  • เพศชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว)  อายุ 20 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาไฟฟ้า , เครื่องกล หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปี ขึ้นไป
  • สามารถทำงานเป็นกะได้

แม่ครัว / พ่อครัว
3 อัตรา

รายละเอียดงาน
  • สามารถปรุงประกอบอาหารแปรรูป และจัดเตรียมการผลิตได้เป็นอย่างดี
  • จัดเก็บอาหาร วัตถุดิบ บรรจุสินค้าให้ถูกต้อง
  • ดูแลความสะอาดของอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตให้สะอาดอยู่เสมอ
  • ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
  • เพศหญิง/ชาย ( ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว ) อายุ 20 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้านการทำอาหาร
  • สุขภาพร่างกาย แข็งแรง สมบูรณ์ดี
  • ซื่อสัตย์ สุจริต มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
  • สามารถทำงานเป็นกะได้

เจ้าหน้าที่ล้างภาชนะ
2 อัตรา

รายละเอียดงาน
  • ทำหน้าที่ในการทำความสะอาดทั่วไป ภายในครัว ดูแลรักษาทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ ถ้วย - ชาม เครื่องมือประกอบอาหาร และภาชนะต่างๆ
  • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ
  • เพศหญิง/ชาย
  • อายุ 20 ปีขึ้นไป
  • สำเร็จการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) ขึ้นไป
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • สุขภาพร่างกาย แข็งแรง สมบูรณ์ดี
  • ซื่อสัตย์ สุจริต มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
Copyright © 2020 Bcaremedicalcenter. All Rights Reserved.