คลินิกวางแผนครอบครัว
บริการ ให้คำแนะนำและบริการวางแผนครอบครัวได้แก่
ยาเม็ดคุมกำเนิด
ยาฉีดคุมกำเนิด
ยาฝังคุมกำเนิด
รายชื่อแพทย์
พล.อ.ต.หญิง แพทย์หญิง สุภัชชา  ชาญวิเศษ
พล.อ.ต.หญิง แพทย์หญิง สุรีย์พร  บุญจง
นายแพทย์ วิวัฒน์ เหมานนท์
แพทย์หญิง อัมพร ไทยสมบูรณ์
แพทย์หญิง ปรียทัศน์ เจริญช่าง
แพทย์หญิง ณัฏฐพร ตันติวีระวงศ์
แพทย์หญิง บุญญาพร ไชยสัจ
แพทย์หญิง ปรวัน ตั้งธรรม
นายแพทย์ ทรงพล สนธิชัย
นายแพทย์พัฒิยา ณัฐโชติ
นายแพทย์มนต์ชัย สันติภาพ
นายแพทย์ ยรรยงค์ อิ่มสุวรรณ
นายแพทย์ วาฑิต มุ่งการดี
นายแพทย์ศรุฒก์ กิจอันเจริญ
นายแพทย์ สันติ ศรีเสริมโภค
แพทย์หญิง ปวีณา ผาลิวงศ์
บทความสุขภาพ
ยาฝังคุมกำเนิด ชนิด 1แท่งคุมกำเนิด 3ปี