คลินิกผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช
บริการ วินิจฉัย และผ่าตัดรักษาโรคทางนรีเวช ด้วยเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัย หรือ ผ่าตัดผ่านกล้อง 
              อาการปวดท้องน้อยเรื้อรัง
เยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่ Endometriosis
ถุงน้ำช็อคโกแล็ต Chocolate cyst
เนื้องอกมดลูก หรือเนื้องอกรังไข่
การรักษาโรคที่มีบุตรยาก เช่น การตัดท่อนำไข่ที่ตันออกและต่อใหม่
การตรวจดูอวัยวะในช่องเชิงกรานผ่านกล้อง (Diagnostic Laparoscope) 
การผ่าตัดทำหมันสตรีผ่านกล้อง (Laparoscopic Tubal resection)  
ผ่าตัดท่อนำไข่ผ่านกล้องวิดีทัศน์ (Laparoscopic Salpingectomy)
ผ่าตัดถุงน้ำรังไข่ผ่านกล้อง (Laparoscopic Ovarian Cystectomy) 
ผ่าตัดเนื้องอกมดลูกผ่านกล้อง (Laparoscopic  Myomectomy) 
ผ่าตัดมดลูกผ่านกล้องวิดีทัศน์ (Laparoscopic Hysterectomy) 
ผ่าตัดมดลูกทางช่องคลอดโดยใช้กล้องช่วย (Laparoscopic Assisted  Vaginal  Hysterectomy)
รายชื่อแพทย์
แพทย์หญิง ปรวัน ตั้งธรรม
แพทย์หญิง ปวีณา ผาลิวงศ์
บทความสุขภาพ
              การผ่าตัดผ่านกล้องคืออะไร
              เปรียบเทียบการผ่าตัดผ่านกล้องกับการผ่าตัดเปิดหน้าท้อง
              ข้อดีและข้อด้อยของการผ่าตัดผ่านกล้อง