บริการฝากครรภ์ และตรวจครรภ์


 
 ให้บริการปรึกษาก่อนตั้งครรภ์ ตรวจร่างกายคู่สามี ภรรยาก่อนวางแผนการมีบุตร ตรวจการตั้งครรภ์ ฝากครรภ์ ดูแลสุขภาพระหว่างตั้งครรภ์  โปรแกรมฝากครรภ์เหมาจ่าย ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรค ภาวะแทรกซ้อน ความเสี่ยงระหว่างตั้งครรภ์และคลอด  ตรวจวินิจฉัยทารกในครรภ์มารดา อัลตราซาวด์ระหว่างตั้งครรภ์ อัลตราซาวด์ 4 มิติ การวางแผนการคลอด การเตรียมตัวก่อนคลอด การดูแลระหว่างคลอดและหลังคลอด โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย ตรวจติดตามหลังคลอดบุตร

รายชื่อแพทย์

พล.อ.ต.หญิง แพทย์หญิง สุภัชชา  ชาญวิเศษ
พล.อ.ต.หญิง แพทย์หญิง สุรีย์พร  บุญจง
นายแพทย์ วิวัฒน์ เหมานนท์
แพทย์หญิง อัมพร ไทยสมบูรณ์
แพทย์หญิง ปรียทัศน์ เจริญช่าง
แพทย์หญิง ณัฏฐพร ตันติวีระวงศ์
แพทย์หญิง บุญญาพร ไชนสัจ
แพทย์หญิง ปรวัน ตั้งธรรม
นายแพทย์ ทรงพล สนธิชัย
นายแพทย์พัฒิยา ณัฐโชติ
นายแพทย์มนต์ชัย สันติภาพ
นายแพทย์ ยรรยงค์ อิ่มสุวรรณ
นายแพทย์ วาฑิต มุ่งการดี
นายแพทย์ศรุฒก์  กิจอันเจริญ
นายแพทย์ สันติ ศรีเสริมโภค
แพทย์หญิง ปวีณา ผาลิวงศ์
โปรแกรมสุขภาพ
       โปรแกรมฝากครรภ์ Standard
       โปรแกรมฝากครรภ์ Premium
       โปรแกรมคลอดปกติเหมาจ่าย
สอบถามเพิ่มเติมหรือนัดแพทย์กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้
(เจ้าหน้าที่จะตอบภายใน 1 วันทำการ)
กรณีเร่งด่วนกรุณาโทร 02 523 3359-71 หรือ 02 9948200-3 ต่อ 2103,2104