ขอเชิญประชาชนชาวไทยร่วมกิจกรรม
โครงการ บี.แคร์ จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
เพื่อทูลเกล้าฯถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เปิดรับจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามวัน เวลา และสถานที่ดังนี้
ฝึกอบรม จากกลุ่มแม่บ้านทหารบก  ณ ห้องประชุมราชาวดี โรงพยาบาลบี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
วันที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 - 12.00 น.
................................................................................................................................
ฝึกอบรม จากกลุ่มแม่บ้านทหารอากาศ ณ ห้องประชุมราชาวดี โรงพยาบาลบี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 - 16.00 น.
...............................................................................................................................
ร่วมกิจกรรม ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ชั้น 1 อาคารปานปิติ และอาคารสมสราญ
วันที่ 28 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2560 
เวลา 07.00 - 19.00 น.