โปรแกรมสุขภาพ

โปรแกรมวัคซีนทางเลือกป้องกัน ไอพีดี

โรคติดเชื้อ ไอ พี ดี

โรคติดเชื้อแบคทีเรียนิวโมคอคคัสชนิดแพร่กระจายที่อันตรายสูง ตัวเชื้อนิวโมคอคคัสมักพบอาศัยอยู่ในโพรงจมูกหรือคอของคนทั่วไป ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ ส่วนใหญ่ไม่มีอาการใดๆ (เป็นพาหะ) แต่สามารถแพร่กระจายสู่ผู้อื่นได้ เพียงแค่ ไอ จาม และสัมผัสสิ่งคัดหลั่ง โดยเฉพาะในเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปีที่ภูมิคุ้มกันยังต่ำ
 
หมายเหตุ

ราคาเหมาจ่ายไม่รวมค่าเวชภัณฑ์ ค่าแพทย์ ค่าบริการพยาบาลและค่าบริการผู้ป่วยนอก
เมื่อซื้อโปรแกรมแล้วไม่สามารถขอคืน หรือเปลี่ยนเป็นยา หรือบริการอื่นๆ

ราคาและเงื่อนไขนี้เริ่มตั้งแต่ 20 พฤศจิกายน 2560 - 31 ธันวาคม 2560