โปรแกรมสุขภาพ

โปรแกรม Filler เพื่อความงาม

 


 
1.     รับบริการฉีด Filler (Juvederm Volbella 1.0ml.)      ราคา            20,000  บาท
2.     รับบริการฉีด Filler (Juvederm Voluma 1.0ml.)       ราคา            25,000  บาท
3.     รับบริการฉีด Filler (Juvederm  Ultra plus 1.0ml.)   ราคา            19,000  บาท
 

เงื่อนไข

  1.   ราคาดังกล่าวรวมค่าเวชภัณฑ์ ค่าแพทย์และค่าบริการของทางโรงพยาบาล
  2.   เริ่ม 4 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561
  3.   ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่น
  4.  โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า