โปรแกรมสุขภาพ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Standard

โปรแกรมสุขภาพดี Standard

เงื่อนไข                                                             

1.      ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่น
2.      โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3.      เริ่ม  1 มีนาคม 2560  ถึง  31 มีนาคม 2561