โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย-ปกติ

ราคาเหมาจ่าย 29,900 บาท ( นอนห้องพัก Deluxe 3 วัน 2 คืน)
ในโปรแกรมประกอบด้วย
 • ค่าแพทย์สำหรับมารดาและทารก
 • ห้องคลอด ,ห้องพักสำหรับมารดาและทารก
 • ค่าเครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ระหว่างคลอด
 • ค่าตรวจการทำงานของหัวใจทารกในครรภ์(ระหว่างรอคลอด)
 • ค่ายาและเวชภัณฑ์พื้นฐานสำหรับมารดาและทารกระหว่างพักอยู่ในโรงพยาบาล
 • วัคซีนสำหรับทารกแรกเกิดได้แก่ วัคซีนป้องกันวัณโรค และ ไวรัสตับอักเสบบี
 • ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการสำหรับมารดา ได้แก่ CBC
 • ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการสำหรับทารก ได้แก่ หมู่เลือด , คัดกรองภาวะผิดปกติของต่อมไทรอยด์
 • แนะนำการออกกำลังกายโดยนักกายภาพบำบัด 1 ครั้ง
 • อำนวยความสะดวกในการทำสูติบัตร
 • การตรวจคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิด (OAE)
 • บัตรของขวัญตรวจสุขภาพฟันซี่แรกของทารก 1 ครั้ง
 • บัตรของขวัญประเมินพัฒนาการลูกน้อย 1 ครั้ง
ในโปรแกรมไม่ครอบคลุม
 • การตรวจรักษาระหว่างตั้งครรภ์ 
 • การตรวจรักษากรณีเกิดภาวะแทรกซ้อนต่อมารดาและทารก เช่น มารดาตกเลือดหลังคลอด ทารกตัวเหลืองเป็นต้น
 • ค่าใช้จ่ายส่วนเกินกรณีทารกแฝด
 • ค่าใช้จ่ายส่วนเกินกรณีทำหัตถการเพิ่มเช่น ตัดเนื้องอก ทำหมัน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนเกินกรณีพักในโรงพยาบาลเกินจำนวนวันที่กำหนด
 • ค่ายาหรือเวชภัณฑ์ที่ไม่ได้อยู่ในโปรแกรมเช่นผ้ารัดหน้าท้อง ,ยารายการพิเศษเป็ฯต้น
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวในห้องพัก เช่น ค่าเครื่องดื่ม  ค่าอาหารญาติ ค่าโทรศัพท์
หมดเขต 30 มิถุนายน 2561
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นัดหมายแพทย์  เยี่ยมชมห้องคลอดห้องพักหลังคลอด หรือข้อมูลส่วนลด  กรุณาติดต่อ
โทร 02 9948200-4 ต่อ 3333  

เขียนคำถาม

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณากรอกแบบฟอร์มนี้
ทางรพ.จะตอบกลับภายใน 1วันทำการ