โปรแกรมผ่าตัดคลอดเหมาจ่าย

ราคาเหมาจ่าย 42,900 บาท
( นอนห้องพัก Deluxe 4 วัน 3 คืน) ในโปรแกรมประกอบด้วย
•    ค่าแพทย์สำหรับมารดาและทารก
•    ห้องคลอด ,ผ้องผ่าตัด, ห้องพักสำหรับมารดาและทารก
•    ค่าเครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ระหว่างคลอด
•    ค่าตรวจการทำงานของหัวใจทารกในครรภ์(ระหว่างรอคลอด)
•    ค่ายาและเวชภัณฑ์พื้นฐานสำหรับมารดาและทารกระหว่างพักอยู่ในโรงพยาบาล
•    วัคซีนสำหรับทารกแรกเกิดได้แก่ วัคซีนป้องกันวัณโรค และ ไวรัสตับอักเสบบี
•    ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการสำหรับมารดา ได้แก่ CBC ค่าจองเลือด 1 ยูนิต
•    ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการสำหรับทารก ได้แก่ หมู่เลือด , คัดกรองภาวะผิดปกติของต่อมไทรอยด์
•    แนะนำการออกกำลังกายโดยนักกายภาพบำบัด 1 ครั้ง
•    อำนวยความสะดวกในการทำสูติบัตร
•    การตรวจคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิด (OAE)
•    บัตรของขวัญโปรแกรมอบรมการนวดสัมผัสทารก 1 ครั้ง
•    บัตรของขวัญตรวจสุขภาพฟันซี่แรกของทารก 1 ครั้ง
•    บัตรของขวัญประเมินพัฒนาการลูกน้อย 1 ครั้ง
ในโปรแกรมไม่ครอบคลุม
•    การตรวจรักษาระหว่างตั้งครรภ์ 
•    การตรวจรักษากรณีเกิดภาวะแทรกซ้อนต่อมารดาและทารก เช่น มารดาตกเลือดหลังคลอด ทารกตัวเหลืองเป็นต้น
•    ค่าใช้จ่ายส่วนเกินกรณีทารกแฝด
•    ค่าใช้จ่ายส่วนเกินกรณีทำหัตถการเพิ่มเช่น ตัดเนื้องอก ทำหมัน
•    ค่าใช้จ่ายส่วนเกินกรณีพักในโรงพยาบาลเกินจำนวนวันที่กำหนด
•    ค่ายาหรือเวชภัณฑ์ที่ไม่ได้อยู่ในโปรแกรมเช่นผ้ารัดหน้าท้อง ,ยารายการพิเศษเป็นต้น
•    ค่าใช้จ่ายส่วนตัวในห้องพัก เช่น ค่าเครื่องดื่ม  ค่าอาหารญาติ ค่าโทรศัพท์
หมดเขต 30 มิถุนายน 2561
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นัดหมายแพทย์  เยี่ยมชมห้องคลอดห้องพักหลังคลอด กรุณาติดต่อ
โทร 02 9948200-4  ต่อ 3333

เขียนคำถาม

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณากรอกแบบฟอร์มนี้
ทางรพ.จะตอบกลับภายใน 1วันทำการ