บริการทางการแพทย์

blog entry

เรียกรับคืนยา Lanzaar

เรียกรับคืนยา Lanzaar
blog entry

World kidney day

วันไตโลก
blog entry

Announce

แจ้งขยายและปรับปรุงพื้นที่ให้บริการแผนกผู้ป่วยนอกประกันสังคม
blog entry

Mother Class March

อบรมคุณแม่คุณภาพ ประจำเดือน มีนาคม
blog entry

Children's Day

งานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562
blog entry

Dental

ประกันสังคมทำฟันได้ ไม่ต้องสำรองจ่่าย
blog entry

Umasan Phuprasat, MD

รังสีแพทย์
blog entry

Wailaiporn Wongwat, MD

วิสัญญีแพทย์
blog entry

Wararak Singpham, MD

วิสัญญีแพทย์
blog entry

Worapapas Chalermsuwiwattanakan, MD

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
blog entry

Siriporn Ariyanon, MD

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
blog entry

Chaiyapong Banditsing, MD

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป