บริการ

1.คลินิกฝากครรภ์และคลอดบุตร
2.คลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก
3.คลินิกวางแผนครอบครัว
4.คลินิกวัยทอง
5.คลินิกนรีเวช
6.คลินิกผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช
7.คลินิกวินิจฉัยทารกในครรภ์มารดา
8.คลินิกมะเร็งสตรี
9.คลินิกวัยรุ่นสตรี

รายชื่อแพทย์

นายแพทย์ วิวัฒน์ เหมานนท์
แพทย์หญิง อัมพร ไทยสมบูรณ์
แพทย์หญิง ปรียทัศน์ เจริญช่าง
แพทย์หญิง ณัฏฐพร
แพทย์หญิง บุญญาพร
แพทย์หญิง ปรวัน ตั้งธรรม
นายแพทย์ ทรงพล สนธิชัย
นายแพทย์พัฒิยา
นายแพทย์มนต์ชัยศูนย์สุขภาพสตรี
บริการ
1.คลินิกฝากครรภ์และคลอดบุตร
2.คลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก
3.คลินิกวางแผนครอบครัว
4.คลินิกวัยทอง
5.คลินิกนรีเวช
6.คลินิกผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช
7.คลินิกวินิจฉัยทารกในครรภ์มารดา
8.คลินิกมะเร็งสตรี
9.คลินิกวัยรุ่นสตรี
รายชื่อแพทย์
พล.อ.ต.หญิง แพทย์หญิง สุภัชชา  ชาญวิเศษ
พล.อ.ต.หญิง แพทย์หญิง สุรีย์พร  บุญจง
นายแพทย์ วิวัฒน์ เหมานนท์
แพทย์หญิง อัมพร ไทยสมบูรณ์
แพทย์หญิง ปรียทัศน์ เจริญช่าง
แพทย์หญิง ณัฏฐพร ตันติวีระวงศ์
แพทย์หญิง บุญญาพร  ไชยสัจ
แพทย์หญิง ปรวัน ตั้งธรรม
นายแพทย์ ทรงพล สนธิชัย
นายแพทย์มนต์ชัย สันติภาพ
นายแพทย์ ยรรยงค์ อิ่มสุวรรณ
นายแพทย์ วาฑิต มุ่งการดี
นายแพทย์ศรุฒก์ กิจอันเจริญ
นายแพทย์ สันติ ศรีเสริมโภค
แพทย์หญิง ปวีณา ผาลิวงศ์
แพทย์หญิง พัฒิยา ณัฐโชติ
 
โปรแกรมสุขภาพ
       โปรแกรมฝากครรภ์ Standard
       โปรแกรมคลอดปกติเหมาจ่าย
       โปรแกรมผ่าตัดคลอดเหมาจ่าย
บทความสุขภาพ
       การผ่าตัดคลอดบุตร
       การดูแลคุณแม่หลังผ่าตัดคลอดบุตร
       การป้องกันอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และอันตรายจากสารเคมีสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์
       สุขภาพมารดาระหว่างตั้งครรภ์
       การตั้งครรภ์
สอบถามเพิ่มเติมหรือนัดแพทย์กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้
(เจ้าหน้าที่จะตอบภายใน 1 วันทำการ)
กรณีเร่งด่วนกรุณาโทร 02 523 3359-71 หรือ 02 9948200-3 ต่อ 3333