วินิจฉัย และผ่าตัดรักษาโรคทางนรีเวช ด้วยเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัย หรือ ผ่าตัดผ่านกล้อง 
 • อาการปวดท้องน้อยเรื้อรัง
 • เยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่ Endometriosis
 • ถุงน้ำช็อคโกแล็ต Chocolate cyst
 • เนื้องอกมดลูก หรือเนื้องอกรังไข่
 • การรักษาโรคที่มีบุตรยาก เช่น การตัดท่อนำไข่ที่ตันออกและต่อใหม่
 • การตรวจดูอวัยวะในช่องเชิงกรานผ่านกล้อง (Diagnostic Laparoscope) 
 • การผ่าตัดทำหมันสตรีผ่านกล้อง (Laparoscopic Tubal resection)  
 • ผ่าตัดท่อนำไข่ผ่านกล้องวิดีทัศน์ (Laparoscopic Salpingectomy)
 • ผ่าตัดถุงน้ำรังไข่ผ่านกล้อง (Laparoscopic Ovarian Cystectomy) 
 • ผ่าตัดเนื้องอกมดลูกผ่านกล้อง (Laparoscopic  Myomectomy) 
 • ผ่าตัดมดลูกผ่านกล้องวิดีทัศน์ (Laparoscopic Hysterectomy) 
 • ผ่าตัดมดลูกทางช่องคลอดโดยใช้กล้องช่วย (Laparoscopic Assisted  Vaginal  Hysterectomy)
บทความสุขภาพ
              การผ่าตัดผ่านกล้องคืออะไร
              เปรียบเทียบการผ่าตัดผ่านกล้องกับการผ่าตัดเปิดหน้าท้อง
              ข้อดีและข้อด้อยของการผ่าตัดผ่านกล้อง