ให้คำปรึกษา ตรวจวินิจฉัยทารกในครรภ์มารดา เพื่อ
  1. คัดกรองโรคทางพันธุกรรม
  2. ความผิดปกติของทารกระหว่างอยู่ในครรภ์
  3. การเจาะเลือดมารดาเพื่อตรวจคัดกรองภาวะดาวน์ซินโดรมในทารก
  4. การตรวจอัลตราซาวด์ 2 มิติ และ 4มิติ
  5. เจาะน้ำคร่ำตรวจโครโมโซม
บทความสุขภาพ
การตรวจคัดกรองทารก  กลุ่มอาการดาวน์  (Down syndrome screening)