แผนก 
  •  สูติ นรีเวชกรรม
สาขาความเชี่ยวชาญ
  •  สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  •  เวชศาสตร์ครอบครัว

หากต้องการนัดหมายแพทย์หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม   โทร.  02 523 3359-71 หรือ 02 994 8200-3 ต่อ 2103, 2104