ตรวจวินิจฉัย และรักษามะเร็งในสตรี
  • มะเร็งมดลูก
  • มะเร็งรังไข่
  • มะเร็งปากมดลูก
  • ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
  • การตัดชิ้นเนื้อปากมดลูกเพื่อตรวจมะเร็ง
  • การรักษาด้วยการจี้เย็น
โปรแกรมสุขภาพ
  1. โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก            
  2. วัคซีนป้องกันไวรัสเอช พี วี (สาเหตุส่วนใหญ่ของมะเร็งปากมดลูก)