สาขาความเชี่ยวชาญ
  •  วิสัญญีวิทยา
 
หากต้องการนัดหมายแพทย์หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม   โทร.  02 523 3359-71 หรือ 02 994 8200-3 ต่อ 3333, 1116