แพทย์สาขาอื่นๆ

แพทย์หญิงศิริพร อริยานนท์

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

แพทย์หญิงนิศากร ประสิทธิแสง

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

นายแพทย์ศิโรดม หุ่นโตภาพ

แพทย์ทางเดินปัสสาวะ และ เวชปฏิบัติทั่วไป