Surgical Treatment Center

URINARY TRACT SURGERY CLINIC

คลินิกศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ

AESTHETIC SURGERY CLINIC

คลินิกศัลยกรรมตกแต่ง

NERVOUS SYSTEM AND SPINAL CORD SURGERY CLINIC

คลินิกศัลยกรรมประสาทและไขสันหลัง

BREAST AND CHEST SURGERY CLINIC

คลินิกศัลยกรรมเต้านมและทรวงอก
 

LAPAROSCOPIC SURGERY

คลินิกผ่าตัดผ่านกล้อง

B.CARE OSTEOARTHRITIS AND ARTHROPLASTY CLINIC

คลินิกข้อเสื่อมและข้อเทียมบี.แคร์

ORTHOPEDIC AND JOINT SURGERY

คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ

​COLON AND RECTUM SURGERY CLINIC

คลินิกศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

GENERAL SURGERY CLINIC

คลินิกศัลยกรรมทั่วไป

ศูนย์รักษาโรคทางศัลยกรรม