คุณแม่มือใหม่ รับมืออย่างไรในยุค 4.0
          ขอเชิญ  คุณแม่  คุณพ่อ  เข้าร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อ  " คุณแม่มือใหม่  รับมืออย่างไรในยุค  4.0 "  โดย  คุณราตรีรัตน์  สัจจะภัทรกุล (ครูตรี)  (นักจิตวิทยาพัฒนาการ นักกายภาพบำบัด)  ในวันเสาร์ที่ 17  พฤศจิกายน  2561 เวลา 08.30 - 12.00 น.  ณ  ห้องประชุมราชาวดี  ชั้น  2  อาคารปานปิติ   

กำหนดการ

     8.30 - 9.00 น.        ลงทะเบียนผู้ร่วมงาน
     9.00 - 12.00 น.     กิจกรรมบรรยาย

สอบถามรายละเอียดหรือสำรองที่นั้ง : โทร. 02 5233359-71 ต่อ 1116, 3333