การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และ การดูแลทารกแรกเกิด
          ขอเชิญ  คุณแม่  คุณพ่อ  เข้าร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อ  " การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และ การดูแลทารกแรกเกิด "  โดย คุณนฤมล   รัตนจารุศิริ   (พยาบาลวิชาชีพ แผนกบริบาลทารกแรกเกิด)    ในวันเสาร์ที่ 19   มกราคม  2562  เวลา 08.30 - 12.00 น.  ณ   ห้องประชุมราชาวดี  ชั้น  2  อาคารปานปิติ   

กำหนดการ

     8.30 - 9.00 น.         ลงทะเบียนผู้ร่วมงาน
     9.00 - 12.00 น.      กิจกรรมบรรยาย

สอบถามรายละเอียดหรือสำรองที่นั้ง : โทร. 02 5233359-71 ต่อ 1116, 3333