Package & Promotion

ข่าวสารและกิจกรรม

Mother Class September

อบรมคุณแม่คุณภาพ ประจำเดือน กันยายน

Blood Donation 2019

ร่วมบริจาคโลหิต ในโอกาสครบรอบ 20 ปี รพ. บี.แคร์ฯ

กิจกรรม ทำบุญตักบาตร

กิจกรรม ทำบุญตักบาตร

Announce

แจ้งขยายและปรับปรุงพื้นที่ให้บริการแผนกผู้ป่วยนอกประกันสังคม

Cardiac Catheterization Lab

รพ. บี.แคร์ฯ เปิดให้บริการห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ

Dental

ประกันสังคมทำฟันได้ ไม่ต้องสำรองจ่่าย