วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

เงื่อนไข
1.ราคาดังกล่าวรวมค่าอุปกรณ์ ค่าบริการโรงพยาบาลโดยไม่รวมค่าแพทย์
2.ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลดและรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
3.การซื้อโปรแกรมไม่สามารถขอคืน หรือเปลี่ยนเป็นยาหรือบริการอื่นๆ
4.สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5.ชำระเป็นเงินสดหรือบัตรเครดิตเท่านั้น
เริ่ม 1 เมษายน 2561 – 31 ธันวาคม 2561