รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

  • การได้รับรางวัล Healing Environment Award ในหัวข้อ “The Best Healing                                                     Environment Award” การพัฒนาที่ยืดหยุ่นและยั่งยืนจากสถาบันรับรองคุณภาพ                          สถานพยาบาล (องค์กร มหาชน) ในวันที่ 12 มีนาคม 2553  
  • ได้รับรางวัล  ECO Hospital Award ปี 2556
  • รับรางวัล ”พฤกษนครา” ในโครงการแมกไม้มิ่งเมืองระดับเขต ประเภทร่มรื่นพรรณ                          พฤกษา อาคารใหญ่ ระดับเหรียญทอง เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2551 จากสำนักงานเขต              สายไหม
  • รางวัลผลงานการบริการจากบริษัทประกันชีวิต AIA Gold Award
  • รางวัลTaiyo Award จากบริษัทโตเกียว มารีน
  • Patient Satisfaction Award 2015 จาก Medigo