การรับรองคุณภาพ

มาตรฐาน HA HPH

 
                    เพื่อให้มั่นใจได้ว่าได้ส่งมอบบริการทางการแพทย์ได้ได้มาตรฐานของสถานพยาบาล โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ ผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลจากสถาบันรับรองคุณภาพโรงพยาบาล HA Hospital reaccreditation ขั้น 1 และ ขั้น 2 มาอย่างต่อเนื่องและได้รับการรับรองมาตรฐาน HA- HPH ซึ่งเป็นการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลตามมาตรฐานของสถาบันรับรองคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาล ซึ่งได้ร่วมมาตรฐานการสร้างเสริมสุขภาพด้วย  ขั้นที่ 3 มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 มาจนถึงปัจจุบัน