วิสัยทัศน์ และพันธกิจ โรงพยาบาลบี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

วิสัยทัศน์ (Vision)  :  บี.แคร์ ที่หนึ่งในใจคุณ     

พันธกิจ (Mission) : ทำงานอย่างมืออาชีพ
 
ค่านิยม (Core values)    :      BCARE
B       Best performance                   สร้างผลงานที่ดีที่สุด เต็มความสามารถ ในงานทุกอย่างที่ทำ 
C       Client centric                                     มุ่งเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
A       Agility                                                           ทำงานด้วยความ กระตือรือร้น และยืดหยุ่น
R      Responsibility  sharing     มีความรับผิดชอบร่วมกัน
E      Economy awareness            การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า