"เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ"
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562
ณ โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์