โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ ชี้แจงกรณี บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด เรียกรับคืนยา Lanzaar ( Losartan Potassium) โดยสมัครใจ