โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ จัดงาน วันสืบสานวัฒนธรรมองค์กร ประจำปี 2562 เพื่อสืบสานประเพณีไทย ที่ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 2 อาคารปานปิติ ในวันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 08.00 - 12.00 น. ภายในงานมี การขับร้องเพลงประสานเสียง จาก วง B.Care chorus สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่ ซึ่งถือเป็นขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมที่ชาว บี.แคร์ ปฏิบัติกันมาเป็นประจำทุกๆ ปี