รพ.บีแคร์ฯ เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19


รพ.บีแคร์ฯ เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  โดยจัดระเบียบลิฟท์โดยสารทุกตัว ติดตารางการยืนให้กับผู้รับบริการหันหน้าเข้าผนัง เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด