รพ.บี.แคร์ฯ เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยจัดระเบียบที่นั่งและการยืนรอคิว ระหว่างรอรับบริการให้มีระยะห่างกัน 1 เมตร ตามจุดบริการต่าง ๆ รวมถึงเก้าอี้นั่งรอตรวจของผู้ป่วยนั่งเว้นระยะห่างกัน เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ