B.Care Medical Center | โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
02 532 4444
ติดต่อสอบถาม 02 532 4444
หน้าแรก / ค้นหาแพทย์
ค้นหาแพทย์
คุณสามารถค้นหาโดยชื่อและนามสกุลของแพทย์ หรือค้นหาจากความเชี่ยวชาญ และค้นหาจากศูนย์
ศูนย์และคลินิก : ศูนย์สุขภาพสตรี
พล.อ.ต.หญิง พญ. สุภัชชา ชาญวิเศษ
*หมายเหตุ
1. เวลาในการตอบกลับ ทางโรงพยาบาลจะตอบรับการนัดหมายล่วงหน้าใน 72 ชั่วโมง
2. การนัดหมายผ่านทางเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงการแจ้งความจำนงนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าเท่านั้น มิได้เป็นการยืนยัน วัน เวลา สถานที่ และแพทย์ผู้รักษาทันที เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ จะติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม และทำการยืนยันการนัดหมายอีกครั้ง การนัดหมายและการยืนยันนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ จนกว่าผู้นัดหมาย หรือผู้ป่วยจะได้ทำการลงทะเบียนคนไข้อย่างเป็นทางการ ณ โรงพยาบาล
3. การนัดหมายแพทย์ช่องทางเว็บไซต์นี้ สำหรับกลุ่มลูกค้าทั่วไป ลูกค้าประกัน ลูกค้าคู่สัญญาเท่านั้น
4. การนัดหมายนี้ไม่สามารถใช้ในผู้ป่วยฉุกเฉิน หรือนัดหมายแพทย์ในวันเดียวกัน
5. กรณีต้องการนัดหมายแบบเร่งด่วน หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาโทร 02 532 4444 หรือสามารถเดินทางเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลได้
ตารางออกตรวจ
วัน
เวลา
หมายเหตุ
กรุณาโทรเพื่อนัดหมาย 02 532 4444 ต่อ 2103, 2104
Copyright © 2020 Bcaremedicalcenter. All Rights Reserved.