B.Care Medical Center | โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
02 532 4444
ติดต่อสอบถาม 02 532 4444
หน้าแรก / นโยบาย / ประกาศความเป็นส่วนตัว

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท แอร์พอร์ตเนิสซิ่งโฮม จำกัด (โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์)

ประกาศความเป็นส่วนตัว
(Privacy Notice)
คลิก อ่านเพิ่มเติมที่หัวข้อด้านล่าง เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ใช้งานเว็บไซต์
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับจุดรับรองผู้มาติดต่อ
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้รับบริการ
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับงานให้บริการลูกค้า
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศความเป็นส่วนตัว สำหรับคู่ค้าทางธุรกิจ
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้มาติดต่อ ผู้ขอเข้าปฏิบัติงาน ขอเข้าอาคารสถานที่หรือพื้นที่
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับการจัดกิจกรรมนอกสถานที่
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับการออกใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้สมัครงาน หรือบุคคลอื่นที่ผู้สมัครงานให้ข้อมูลไว้
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้สมัครหรือนักศึกษาฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับพนักงาน และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรฝ่ายการพยาบาล
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศความเป็นส่วนตัว สำหรับผู้ถือหุ้นและกรรมการ
อ่านเพิ่มเติม
Copyright © 2020 Bcaremedicalcenter. All Rights Reserved.