B.Care Medical Center | โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
02 532 4444
ติดต่อสอบถาม 02 532 4444
หน้าแรก / นโยบาย / ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรฝ่ายการพยาบาล
ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรฝ่ายการพยาบาล
Privacy Notice for Training & Development (Nursing Organization)

     บริษัท แอร์พอร์ตเนิสซิ่งโฮม จำกัด (ซึ่งต่อไปในประกาศนี้ เรียกว่า “บริษัทฯ” หรือ “เรา”) ผู้ประกอบกิจการโรงพยาบาลบี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ (ต่อจะเรียกว่า “โรงพยาบาล”หรือ “เรา”) ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น และเพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่า เรา จะให้ความคุ้มครองและปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เราจึงได้กำหนดแบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้ท่านทราบรายละเอียดการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็นการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (ต่อไปเรียกว่า “การประมวลผลข้อมูล” หรือ “การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล”) ซึ่งอาจเกิดขึ้น ตลอดจนแจ้งให้ท่านทราบถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และช่องทางการติดต่อเรา ดังต่อไปนี้

 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวม

     เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรงจากท่าน ดังรายการต่อไปนี้

     1.1 ข้อมูลการติดต่อ เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ อีเมล ข้อมูลบัญชีผู้ใช้โซเชียลมีเดีย (เช่น บัญชีเฟซบุ๊ก) หรือข้อมูล Unique identifier (UID) ของ Line เป็นต้น

     1.2 ข้อมูลส่วนตัว เช่น เพศ สัญชาติ อาชีพ รหัสพนักงาน ตำแหน่งงาน วันเดือนปี เกิด รูปถ่าย ลายมือชื่อ เลขที่บัตร ประจำตัวประชาชน เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เลขที่หนังสือเดินทาง รวมถึงข้อมูลจากใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ทะเบียนบ้านหรือข้อมูล บนบัตรที่ออกโดยทางรัฐบาล/หน่วยงานราชการอื่น ๆ ประวัติการศึกษา หลักสูตรที่เข้าอบรม และโดยทั่วไปแล้ว บริษัทฯ ไม่มีความประสงค์จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลศาสนาและหมู่โลหิตที่ปรากฏอยู่ในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารแสดงประวัติส่วนตัวของพนักงานหรือผู้เข้าอบรม เพื่อวัตถุประสงค์ใดเป็นการเฉพาะ และหากผู้เข้าอบรมได้มอบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่เรา ขอให้ท่านปกปิดข้อมูลดังกล่าว หากท่านมิได้ปกปิดข้อมูลข้างต้น ถือว่าผู้เข้าอบรมอนุญาตให้เราดำเนินการปกปิดข้อมูลเหล่านั้น และถือว่าเอกสารที่มีการปกปิดข้อมูลดังกล่าว มีผลสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ตามกฎหมายทุกประการ และหากเราไม่สามารถปกปิดข้อมูลได้เนื่องจากข้อจำกัดทางเทคนิคบางประการ เราก็จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารยืนยันตัวตนของท่านสำหรับวัตถุประสงค์นี้ เท่านั้น

     1.3 ข้อมูลความสนใจ เช่น ข้อมูลความสนใจของท่านเกี่ยวกับการฝึกอบรม หรือการพัฒนาบุคลากรของเรา รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น ความคาดหวัง ความพึงพอใจในการเข้าร่วมงานอบรม เป็นต้น

     1.4 ข้อมูลอื่น ๆ เช่น ข้อมูลการประเมินผลผู้เข้าอบรม ข้อมูลคะแนนและผลการทำแบบทดสอบ และข้อมูลจากการจับภาพและเสียง การแสดงความคิดเห็น การตอบคำถาม ตลอดจนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้เข้าอบรมไว้ และข้อมูลการคัดกรองตามมาตรการป้องกันโรคระบาด เป็นต้น

 

2. วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

     เราเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์

ฐานทางกฎหมาย

เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมการฝึกอบรม

 

สัญญา (Contractual Basis)

ประโยชน์อันชอบธรรม  (Legitimate Interest)

เพื่อประเมินผลการดำเนินงานหรือการเรียนรู้ของท่าน และเพื่อออกใบรับรองการฝึกอบรมให้แก่ท่าน

 

สัญญา (Contractual Basis)

ประโยชน์อันชอบธรรม  (Legitimate Interest)

เพื่อปฏิบัติตามสัญญาภายใต้สัญญาใด ๆ ที่ท่านมีกับเราหรือเพื่อดำเนินการตามที่จำเป็นในการเริ่มต้นทำสัญญาหรือเข้าทำสัญญานั้น

สัญญา (Contractual Basis)

ประโยชน์อันชอบธรรม

(Legitimate Interest)

เพื่อตรวจสอบยืนยันตัวตนของท่าน และเพื่อดำเนินการตามคำขอของท่าน

สัญญา (Contractual Basis)

ประโยชน์อันชอบธรรม  (Legitimate Interest)

เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมการฝึกอบรม

 

สัญญา (Contractual Basis)

ประโยชน์อันชอบธรรม (Legitimate Interest)

    หากท่านไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่เราร้องขอ เราอาจไม่สามารถให้บริการของเราแก่ท่านได้ เช่น อาจไม่อนุญาตให้ท่านเข้าร่วมการจัดฝึกอบรมหรือการพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีการอื่นใดของเรา เป็นต้น

 

3. เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้บุคคลหรือหน่วยงานใดบ้าง

     เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังโรงพยาบาลองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้บริการ ที่ปรึกษา หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ศาล เจ้าพนักงาน หน่วยงานรัฐ ผู้กำกับดูแลด้านวิชาชีพ รวมไปถึงตัวแทน ผู้รับจ้าง/ผู้รับจ้างช่วง และ/หรือ ผู้ให้บริการสำหรับการดำเนินงานใด ๆ อันเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่เราทำการว่าจ้างมา การใช้บันทึกคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง CNEU เช่น ผู้รับจ้างจัดกิจกรรม ผู้รับจ้างดำเนินการจัดงาน (Organizer) ผู้รับจ้างจัดหาที่พักและการเดินทาง วิทยากร สถาบันฝึกอบรม เป็นต้น ทั้งนี้ โดยบริษัทฯ จะจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

     ทั้งนี้ เราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศซึ่งประเทศปลายทางที่อาจมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่สูงกว่าหรือต่ำกว่าประเทศไทย ทั้งนี้ เราจะดำเนินการตามขั้นตอนและตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

4. ระยะเวลาในการที่เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

     เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างเหมาะสมเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ที่เราได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ เราอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานขึ้นหากจำเป็นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

5. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

     ท่านมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ จะเคารพสิทธิของท่านและจะดำเนินการตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลของท่านภายใต้สถานการณ์บางประการ อย่างทันท่วงที โดยท่านมีสิทธิดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้

     5.1 สิทธิในการขอถอนความยินยอม

          ในกรณีที่บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัยความยินยอมของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมที่จะให้บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปหากบริษัทฯ สามารถใช้ฐานอื่นในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

     5.2 สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

          ท่านมีสิทธิในการขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบริษัทฯ

     5.3 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

          ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์

     5.4 สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล

          ท่านมีสิทธิร้องขอให้บริษัทฯ ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ในกรณีที่ไม่มีเหตุผลอันสมควรให้บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป โดยท่านสามารถใช้สิทธิในการขอให้บริษัทฯ ลบข้อมูลส่วนบุคคลนี้ควบคู่ไปกับสิทธิในการคัดค้านในข้อถัดไป อย่างไรก็ตาม การใช้สิทธินี้จะต้องไม่เป็นการใช้สิทธิเพื่อขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด โดยบริษัทฯ จะพิจารณาแต่ละคำขอด้วยความระมัดระวังตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

     5.5 สิทธิในการคัดค้าน

          ท่านมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ ประมวลผลภายใต้ฐานผลประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ นอกจากนี้ ท่านยังมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากบริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด การบันทึกและวิเคราะห์ลักษณะทางจิตวิทยาและพฤติกรรมของบุคคล (Profiling)

     5.6 สิทธิในการขอให้มีการระงับการประมวลผล

          ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านชั่วคราว เช่น เมื่อท่านต้องการให้บริษัทฯ แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง หรือเมื่อท่านร้องขอให้บริษัทฯ พิสูจน์เหตุผล หรือฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

     5.7 สิทธิในการส่งหรือโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล

          ในบางกรณี ท่านสามารถขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่สามารถใช้งานโดยทั่วไปได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น สิทธิดังกล่าวนี้จะใช้ได้เฉพาะในกรณีของข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านส่งมอบให้แก่บริษัทฯ และการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้กระทำโดยอาศัยความยินยอมของท่าน หรือในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับการประมวลผลเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามภาระข้อผูกพันภายใต้สัญญาได้

     5.8 สิทธิในการยื่นข้อร้องเรียน

          ท่านมีสิทธิยื่นข้อร้องเรียนต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่ท่านเห็นว่า บริษัทฯ หรือพนักงานของบริษัทฯ หรือผู้ให้บริการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือประกาศอื่น ๆ ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายฉบับดังกล่าว

          ท่านอาจใช้สิทธิข้างตนของท่านได้ตลอดเวลา โดยติดต่อบริษัทฯ ผ่านทางช่องทางการติดต่อตามที่ระบุไว้ในข้อ 7.

          บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องขอข้อมูลบางประการจากท่านเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนของท่านและรับรองสิทธิของท่านในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (หรือเพื่อใช้สิทธิอื่นใด) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการความปลอดภัยที่จะทำให้ท่านมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลที่ไม่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว

         บริษัทฯ จะใช้ความพยายามในการตอบกลับคำขอที่ถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมดภายใน 30 วัน ในบางกรณี บริษัทฯ อาจใช้เวลามากกว่า 30 วันหากคำขอของท่านมีความซับซ้อน หรือท่านยื่นคำขอเข้ามาเป็นจำนวนมากกว่าหนึ่งคำขอ

          เว้นแต่การขอใช้สิทธิร้องเรียนการดำเนินงานตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราและเป็นการร้องเรียนโดยตรงกับเรา เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นค่าธรรมเนียมในการดำเนินการตามคำร้องขอใช้สิทธิประการอื่นจากท่าน ทั้งนี้ตามที่เหมาะสม แต่เราจะแจ้งให้ท่านทราบโดยชัดแจ้งว่าการร้องขอใช้สิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านรายการใดที่อาจจะต้องชำระค่าใช้จ่ายเช่นว่านั้น

 

6. การเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

     เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในแต่ละคราว โดยบริษัทฯ จะแสดงฉบับที่เป็นปัจจุบันไว้บน เว็บไซต์ของเรา

 

7. ติดต่อเรา

     หากท่านมีคำถาม ข้อสงสัย หรือมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อเราได้ที่

     เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer)

     บริษัท แอร์พอร์ตเนิสซิ่งโฮม จำกัด

     อีเมล์แอดเดรส : [email protected] 

 

 

Version 1.1 : ประกาศใช้ 31 พฤษภาคม 2565

Copyright © 2020 Bcaremedicalcenter. All Rights Reserved.