B.Care Medical Center | โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
02 532 4444
ติดต่อสอบถาม 02 532 4444
หน้าแรก / นโยบาย / ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้สมัครหรือนักศึกษาฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้สมัครหรือนักศึกษาฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
(Privacy Notice for Internship Program)

     บริษัท แอร์พอร์ตเนิสซิ่งโฮม จำกัด (ซึ่งต่อไปในประกาศนี้ เรียกว่า “บริษัทฯ” หรือ “เรา”) ผู้ประกอบกิจการโรงพยาบาลบี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ (ต่อจะเรียกว่า “โรงพยาบาล”) ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือนักศึกษาฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และเพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่า บริษัทฯ จะให้ความคุ้มครองและปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จึงได้กำหนดแบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้ท่านทราบรายละเอียดการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็นการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (ต่อไปเรียกว่า “การประมวลผลข้อมูล” หรือ “การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล”) ซึ่งอาจเกิดขึ้น ตลอดจนแจ้งให้ท่านทราบถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และช่องทางการติดต่อเรา ดังต่อไปนี้

 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

     บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรงด้วยการให้ท่านกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่เรากำหนดไว้ หรือสอบถามจากท่าน หรือขอให้ท่านส่งเอกสารที่มีข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่เรา อย่างไรก็ตาม อาจมีบางกรณีที่เราทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากแหล่งอื่นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น เช่น จากบุคคลอื่นที่ท่านระบุในแบบฟอร์มสมัครฝึกงานหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพของเรา หรือจากมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาของท่าน

     ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม มีดังต่อไปนี้

     1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลแบบทั่วไป

          (1) ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน เช่น ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน หรือเลขหนังสือเดินทาง วัน เดือน ปีเกิด เพศ อายุ สัญชาติ ลายมือชื่อ ภาพถ่าย เป็นต้น

          (2) ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์แอดเดรส บัญชีไลน์ (LINE ID)

          (3) ข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ประวัติการศึกษา ผลการศึกษา ผลการสอบวัดระดับภาษาต่าง ๆ ประวัติการฝึกอบรม ประวัติการทำกิจกรรมในมหาวิทยาลัย หรือสถานศึกษา รวมถึงหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลบุคคลอ้างอิง บุคคลผู้ที่ติดต่อได้ในยามฉุกเฉิน และสมาชิกในครอบครัว เป็นต้น

          (4) ประวัติการฝึกงานหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับบริษัทฯ

     2.2 ข้อมูลส่วนบุคคลแบบอ่อนไหว

          เราไม่มีความประสงค์จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลศาสนาและหมู่โลหิตที่อาจจะปรากฏอยู่ในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ ในกรณีที่ท่านได้มอบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่ บริษัทฯ ขอให้ท่านปกปิดข้อมูลดังกล่าว หากท่านมิได้ปกปิดข้อมูลข้างต้น ถือว่าท่านอนุญาตให้ บริษัทฯ ดำเนินการปกปิดข้อมูลเหล่านั้นแทน และถือว่าเอกสารที่มีการปกปิดข้อมูลดังกล่าว มีผลสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ตามกฎหมายทุกประการ และหากบริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้อันเนื่องจากข้อจำกัดทางเทคนิคบางประการ บริษัทฯ จะทำการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารยืนยันตัวตนของท่านเท่านั้น

          หากมีบางกรณีที่บริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอบบอ่อนไหว เพื่อวัตถุประสงค์ใด บริษัทฯ จะดำเนินการขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านก่อน โดยบริษัทฯ อาจทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้แก่ ข้อมูลศาสนา และข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ เป็นต้น

 

2. วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และกรณีจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคล

     ในกรณีที่ท่านเป็นผู้สมัครฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือนักศึกษาฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของบริษัทฯ เรามีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

     2.1 สำหรับการสมัครฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

วัตถุประสงค์

ฐานทางกฎหมาย

เพื่อดำเนินการที่จำเป็นสำหรับคัดเลือกผู้สมัครฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และในกระบวนการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาและคัดเลือกท่านเข้าฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สัญญา

(Contractual Basis)

     2.2 สำหรับการฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

วัตถุประสงค์

ฐานทางกฎหมาย

เพื่อการลงเวลาเข้า-ออกฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์ การอนุญาตเข้าระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลใดอันเกี่ยวข้องกับการฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์ รวมถึงการทำสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

สัญญา

(Contractual Basis)

เพื่อการประเมินผลการฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์ รวมทั้งการให้ข้อสังเกต ข้อเสนอ คำแนะนำ ข้อคิดเห็นต่อนักศึกษาฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นรายบุคคล ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษากำหนด

ประโยชน์อันชอบธรรม (Legitimate Interest)

เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลและใช้ยืนยันประวัติการฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของท่าน 

ประโยชน์อันชอบธรรม (Legitimate Interest)

เพื่อการติดต่อประสานงานต่าง ๆ ระหว่างการฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ประโยชน์อันชอบธรรม (Legitimate Interest)

เพื่อการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคารหรือสถานที่การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย การแลกบัตรเข้าออกอาคาร การบันทึกข้อมูลการเข้าออกสถานที่ของบริษัทฯ  และการบันทึกภาพภายในอาคารหรือสำนักงานหรือสาขาของบริษัทฯ  ด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

ประโยชน์อันชอบธรรม (Legitimate Interest)

เพื่อการติดต่อสื่อสารกับบุคคลในครอบครัว หรือบุคคลอื่นอ้างอิง ซึ่งสมัครฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือนักศึกษาฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ท่านได้ให้ข้อมูลไว้ ในกรณีจำเป็น หรือเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น แจ้งเหตุอันตราย เป็นต้น

ประโยชน์อันชอบธรรม (Legitimate Interest)

          บริษัทฯ ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือนักศึกษาฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และบุคคลอื่นที่ผู้สมัครฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือนักศึกษาฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ได้ให้ข้อมูลไว้กับเรานั้น เราอาศัยฐานทางกฎหมายประการต่าง ๆ ตามที่แจ้งไว้นี้ โดยไม่ได้อาศัยความยินยอม แต่อย่างไรก็ตาม อาจมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในบางกรณีที่เราไม่อาจใช้ฐานทางกฎหมายเหล่านี้ได้ เช่น กรณีที่กฎหมายกำหนดให้จะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแบบอ่อนไหว (Sensitive Data) หรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่นที่ไม่อาจอ้างฐานทางกฎหมายใดใดแทนการขอความยินยอมได้ ในกรณีเช่นนั้น เราจะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน (โปรดอ่านเอกสารขอความยินยอมของเราเพิ่มเติมจากเอกสารนี้) และในกรณีที่ท่านเป็นผู้สมัครฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือนักศึกษาฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และได้ให้ข้อมูลของบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลอื่นแก่เรานั้น ท่านจะต้องรับผิดชอบในการแจ้งให้บุคคลเหล่านั้นทราบถึงประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และ/หรือดำเนินการขอความยินยอมแล้วแต่กรณี หากพบว่ามีความจำเป็นต้องทำเช่นนั้น

          และโปรดทราบด้วยว่า ข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้างต้นเป็นข้อมูลที่จำเป็นต่อ บริษัทฯ ในการปฏิบัติตามสัญญาหรือการปฏิบัติตามคำขอของท่านก่อนการทำสัญญาฝึกงานหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นดังกล่าว บริษัทฯ อาจไม่สามารถพิจารณาคัดเลือกท่านเข้าทำงานหรือฝึกงานหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับทางบริษัทฯ ได้

 

3. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

     บริษัทฯ เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามประเภทข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภท เว้นแต่กฎหมายจะอนุญาตให้มีระยะเวลาการเก็บรักษาที่นานขึ้น ในกรณีที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน เราจะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เช่น อายุความตามกฎหมายทั่วไป 10 ปี)

     เราจัดให้มีระบบการตรวจสอบเพื่อดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาหรือที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเกินความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น

     กรณีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยขอความยินยอมจากท่าน เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจนกว่าท่านจะแจ้งขอยกเลิกความยินยอมและเราดำเนินการตามคำขอของท่านเสร็จสิ้นแล้ว อย่างไรก็ดี เราจะยังเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นสำหรับบันทึกเป็นประวัติว่าท่านเคยยกเลิกความยินยอม เพื่อให้ เราสามารถตอบสนองต่อคำขอของท่านในอนาคตได้

 

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

     เพื่อให้การดำเนินงานทั้งหลายเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ เราอาจเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่ มหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาของท่าน รวมถึงสถาบันหรือหน่วยงานที่ท่านสมัครงาน และสำหรับหน่วยงานที่ท่านได้สมัครงานนั้น เราจะเปิดเผยโดยได้รับความยินยอมจากท่านเท่านั้น

 

5. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

     ท่านมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ จะเคารพสิทธิของท่านและจะดำเนินการตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลของท่านภายใต้สถานการณ์บางประการ อย่างทันท่วงที โดยท่านมีสิทธิดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้

     5.1 สิทธิในการขอถอนความยินยอม

          ในกรณีที่บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัยความยินยอมของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมที่จะให้บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปหากบริษัทฯ สามารถใช้ฐานอื่นในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

     5.2 สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

          ท่านมีสิทธิในการขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบริษัทฯ

     5.3 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

          ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์

     5.4 สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล

          ท่านมีสิทธิร้องขอให้บริษัทฯ ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ในกรณีที่ไม่มีเหตุผลอันสมควรให้บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป โดยท่านสามารถใช้สิทธิในการขอให้บริษัทฯ ลบข้อมูลส่วนบุคคลนี้ควบคู่ไปกับสิทธิในการคัดค้านในข้อถัดไป อย่างไรก็ตาม การใช้สิทธินี้จะต้องไม่เป็นการใช้สิทธิเพื่อขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด โดยบริษัทฯ จะพิจารณาแต่ละคำขอด้วยความระมัดระวังตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

     5.5 สิทธิในการคัดค้าน

          ท่านมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ ประมวลผลภายใต้ฐานผลประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ นอกจากนี้ ท่านยังมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากบริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด การบันทึกและวิเคราะห์ลักษณะทางจิตวิทยาและพฤติกรรมของบุคคล (Profiling) 5.6 สิทธิในการขอให้มีการระงับการประมวลผล ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านชั่วคราว เช่น เมื่อท่านต้องการให้บริษัทฯ แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง หรือเมื่อท่านร้องขอให้บริษัทฯ พิสูจน์เหตุผล หรือฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

     5.7 สิทธิในการส่งหรือโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล

          ในบางกรณี ท่านสามารถขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่สามารถใช้งานโดยทั่วไปได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น สิทธิดังกล่าวนี้จะใช้ได้เฉพาะในกรณีของข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านส่งมอบให้แก่บริษัทฯ และการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้กระทำโดยอาศัยความยินยอมของท่าน หรือในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับการประมวลผลเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามภาระข้อผูกพันภายใต้สัญญาได้

     5.8 สิทธิในการยื่นข้อร้องเรียน

          ท่านมีสิทธิยื่นข้อร้องเรียนต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่ท่านเห็นว่า บริษัทฯ หรือพนักงานของบริษัทฯ หรือผู้ให้บริการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือประกาศอื่น ๆ ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายฉบับดังกล่าว

          ท่านอาจใช้สิทธิข้างตนของท่านได้ตลอดเวลา โดยติดต่อบริษัทฯ ผ่านทางช่องทางการติดต่อตามที่ระบุไว้ในข้อ 7.

     บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องขอข้อมูลบางประการจากท่านเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนของท่านและรับรองสิทธิของท่านในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (หรือเพื่อใช้สิทธิอื่นใด) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการความปลอดภัยที่จะทำให้ท่านมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลที่ไม่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว

     บริษัทฯ จะใช้ความพยายามในการตอบกลับคำขอที่ถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมดภายใน 30 วัน ในบางกรณี บริษัทฯ อาจใช้เวลามากกว่า 30 วันหากคำขอของท่านมีความซับซ้อน หรือท่านยื่นคำขอเข้ามาเป็นจำนวนมากกว่าหนึ่งคำขอ

     เว้นแต่การขอใช้สิทธิร้องเรียนการดำเนินงานตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราและเป็นการร้องเรียนโดยตรงกับเรา เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นค่าธรรมเนียมในการดำเนินการตามคำร้องขอใช้สิทธิจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลประการอื่น ทั้งนี้ตามที่เหมาะสม แต่เราจะแจ้งให้ท่านทราบโดยชัดแจ้งว่าการร้องขอใช้สิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านรายการใดที่อาจจะต้องชำระค่าใช้จ่ายเช่นว่านั้น

 

6. การเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

          เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในแต่ละคราว โดยบริษัทฯ จะแสดงฉบับที่เป็นปัจจุบันไว้บน เว็บไซต์ของบริษัทฯ

 

7. ติดต่อเรา

     หากท่านมีคำถาม ข้อสงสัย หรือมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อเราได้ที่

     เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer)

     บริษัท แอร์พอร์ตเนิสซิ่งโฮม จำกัด

     อีเมล์แอดเดรส : [email protected] 

 

 

 

Version 1.1 : ประกาศใช้ 31 พฤษภาคม 2565

Copyright © 2020 Bcaremedicalcenter. All Rights Reserved.