B.Care Medical Center | โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
02 532 4444
ติดต่อสอบถาม 02 532 4444
หน้าแรก / นโยบาย / ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้มาติดต่อ ผู้ขอเข้าปฏิบัติงาน ขอเข้าอาคารสถานที่หรือพื้นที่
ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้มาติดต่อ ผู้ขอเข้าปฏิบัติงาน ขอเข้าอาคารสถานที่หรือพื้นที่
(Privacy Notice for Visitor)

     บริษัท แอร์พอร์ตเนิสซิ่งโฮม จำกัด (ซึ่งต่อไปในประกาศนี้ เรียกว่า “บริษัทฯ” หรือ “เรา”) ผู้ประกอบกิจการโรงพยาบาลบี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ (ต่อจะเรียกว่า “โรงพยาบาล”) ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะที่เป็นผู้มาติดต่อ ผู้ขอเข้าปฏิบัติงาน ขอเข้าอาคารสถานที่หรือขอเข้าพื้นที่ของบริษัทฯ ของเรา และเพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่า บริษัทฯ จะให้ความคุ้มครองและปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จึงได้กำหนดแบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้ท่านทราบรายละเอียดการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็นการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (ต่อไปเรียกว่า “การประมวลผลข้อมูล” หรือ “การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล”) ซึ่งอาจเกิดขึ้น ตลอดจนแจ้งให้ท่านทราบถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และช่องทางการติดต่อเรา ดังต่อไปนี้

 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

     โดยทั่วไปแล้ว เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ระบุไว้ต่อไปนี้จากท่านโดยตรงผ่านการกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มหรือเอกสารที่เรากำหนดไว้ หรือการสอบถามจากท่าน หรือขอให้ท่านส่งเอกสารที่มีข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับเรา แต่อย่างไรก็ตาม อาจมีบางกรณีที่เราได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากแหล่งอื่นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น เช่น นิติบุคคลที่ท่านมีฐานะเป็นผู้แทน ผู้รับมอบอำนาจ ผู้ปฏิบัติงานแทน หรือ ลูกจ้าง เป็นต้น

     ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราดำเนินการเก็บรวบรวมนั้น มีดังต่อไปนี้

     1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป

           (1) ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน (Identity Data) เช่น ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง เพศ วันเดือนปีเกิด อายุ สัญชาติ ลายมือชื่อ ภาพถ่าย

          (2) ข้อมูลติดต่อ (Contact Data) เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร อีเมล์แอดเดรส หรือ Line ID เป็นต้น

          (3) ข้อมูลการติดต่อกับเรา เช่น รูปภาพ ข้อมูลการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

          (4) หมายเลขทะเบียนรถ หากมี

          (5) ข้อมูลการคัดกรองตามมาตรการป้องกันโรคระบาด

     1.2 ข้อมูลส่วนบุคคลแบบอ่อนไหว

     บริษัทฯ ไม่มีความประสงค์จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลศาสนาและหมู่โลหิตที่ปรากฏอยู่ในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารแสดงประวัติส่วนตัวของพนักงานหรือผู้เข้าอบรม/วิทยากร/ทีมผู้ตรวจประเมิน เพื่อวัตถุประสงค์ใดเป็นการเฉพาะ และหากผู้เข้าอบรม/วิทยากร/ทีมผู้ตรวจประเมิน ได้มอบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่เรา ขอให้ท่านปกปิดข้อมูลดังกล่าว หากท่านมิได้ปกปิดข้อมูลข้างต้น ถือว่าผู้เข้าอบรมอนุญาตให้เราดำเนินการปกปิดข้อมูลเหล่านั้น และถือว่าเอกสารที่มีการปกปิดข้อมูลดังกล่าว มีผลสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ตามกฎหมายทุกประการ และหากเราไม่สามารถปกปิดข้อมูลได้เนื่องจากข้อจำกัดทางเทคนิคบางประการ เราก็จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารยืนยันตัวตนของท่านสำหรับวัตถุประสงค์นี้ เท่านั้น

     อย่างไรก็ตาม อาจมีบางกิจกรรมที่เราจะขอข้อมูลส่วนบุคคลแบบอ่อนไหวเพิ่มเติมในบางรายการ เช่น ข้อมูลสุขภาพ หรือข้อมูลชีวภาพอันได้แก่ ข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ หรือข้อมูลภาพจำลองม่านตา ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า เป็นต้น เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่เราจะได้แจ้งไว้โดยเฉพาะในแบบฟอร์มการขอความยินยอม และเราก็จะดำเนินการขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านก่อนหรือขณะที่ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเช่นนั้นจากท่าน

 

2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

     ในกรณีที่ท่านเข้ามาติดต่อ หรือขอเข้าอาคารสถานที่หรือขอเข้าพื้นที่ของเรา เรามีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

วัตถุประสงค์

ฐานทางกฎหมาย

2.1 เพื่อควบคุมการเข้าออกอาคารสถานที่ หรือพื้นที่เฉพาะของบริษัทฯ  ตลอดจนการตรวจสอบ ป้องกันหรือขัดขวางการเข้าบริเวณดังกล่าวโดยมิได้รับอนุญาต  รวมถึงการแลกบัตร การลงทะเบียน การบันทึกประวัติและข้อมูลที่จำเป็นของผู้รับเหมาที่เข้าปฏิบัติงาน หรือผู้มาติดต่อที่บริเวณอาคาร สถานที่ปฏิบัติงาน และพื้นที่เฉพาะ อันเป็นการรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารสถานที่ และพื้นที่ต่าง ๆ ของเรา และการบันทึกประวัติของผู้มีสิทธิจอดรถ ภายในบริเวณสถานที่ตามที่กำหนด การบันทึกประวัติของผู้มีสิทธิเข้า-ออก ภายในอาคาร และบริเวณสถานที่ของบริษัทฯ เป็นต้น

ประโยชน์อันชอบธรรม

(Legitimate Interest)

2.2 เพื่อดำเนินการตามกระบวนการภายในต่าง ๆ ก่อนการเข้าปฏิบัติงานในอาคาร สถานที่ หรือพื้นที่เฉพาะอื่นใดของบริษัทฯ  เช่น การลงทะเบียนและดำเนินการจัดอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยก่อนการเข้าปฏิบัติงานให้ บริษัทฯ  หรือการขอใบอนุญาตเข้าทำงานใน บริษัทฯ  และใบอนุญาตทำงานในพื้นที่เฉพาะ เป็นต้น 

ประโยชน์อันชอบธรรม

(Legitimate Interest)

2.3 เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย และการดำเนินคดีต่าง ๆ รวมถึงเป็นหลักฐานประกอบการดำเนินคดี (หากมี) กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการดำเนินการเพื่อบังคับคดีตามกฎหมาย รวมถึงเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย คำสั่งของหน่วยงาน องค์กรอิสระ หรือเจ้าพนักงานที่มีหน้าที่และอำนาจตามกฎหมาย เช่น การปฏิบัติตามหมายเรียก หมายอายัด คำสั่งของศาล เจ้าหน้าที่ตำรวจ อัยการ หน่วยงานราชการ

ประโยชน์อันชอบธรรม

(Legitimate Interest)

 

 

 

 

 

2.4  เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่พนักงานและทรัพย์สินของผู้มาติดต่อ รวมทั้งของบริษัทฯ  และรวมไปถึงการใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิดในการบันทึกภาพบุคคลที่อยู่บริเวณอาคารสถานที่ และพื้นที่ของเรา 

ประโยชน์อันชอบธรรม

(Legitimate Interest)

2.5  เพื่อการนำส่งเครื่องมือแพทย์ การเข้าบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ตามสัญญาการให้บริการประจำปี และตามสัญญาซื้อขายเครื่องมือแพทย์ รวมทั้งการเข้าสอนการใช้งานเครื่องมือแพทย์

ประโยชน์อันชอบธรรม

(Legitimate Interest)

2.6  เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะด้านการสาธารณสุข เช่น การป้องกันด้านสุขภาพจากโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดที่อาจติดต่อหรือแพร่เข้ามาในราชอาณาจักร

การปฏิบัติตามกฎหมาย

(Legal Obligation)

2.7 เพื่อบริหารจัดการด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของท่าน

การปฏิบัติตามกฎหมาย

(Legal Obligation)

การป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกายหรือสุขภาพบุคคล

(Vital Interest)

 

     เราขอแจ้งให้ท่านทราบว่า การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ข้อมูลไว้กับเรานั้น เราอาศัยฐานทางกฎหมายโดยไม่ได้อาศัยความยินยอม แต่หากในบางกรณีที่เราไม่อาจใช้ฐานทางกฎหมายหนึ่งใดได้ เช่น กรณีที่กฎหมายกำหนดให้จะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแบบอ่อนไหว (Sensitive data) เป็นต้น เราจะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน

 

3. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

     บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในหนังสือแจ้งฉบับนี้ หลักเกณฑ์ที่ใช้กำหนดระยะเวลาเก็บ ได้แก่ ระยะเวลาที่ บริษัทฯ ยังมีความสัมพันธ์กับท่าน และอาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามอายุความทางกฎหมาย เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อเหตุอื่นตามนโยบายและข้อกำหนดภายในองค์กรของบริษัทฯ

 

4. การเปิดเผยข้อมูล 

     บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกดังต่อไปนี้

     4.1 ตัวแทน ผู้รับจ้าง/ผู้รับจ้างช่วง และ/หรือผู้ให้บริการสำหรับการดำเนินงานใด ๆ ก็ตามให้แก่บริษัทฯ เช่น ผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้ตรวจรับรองมาตรฐานคุณภาพระบบบริหารจัดการ ทนายความ หรือที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ เป็นต้น

     4.2 หน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานอื่นตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงเจ้าพนักงานซึ่งใช้อำนาจตามกฎหมาย เช่น ศาล ตำรวจ อัยการ เป็นต้น

 

5. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

     ท่านมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ จะเคารพสิทธิของท่านและจะดำเนินการตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลของท่านภายใต้สถานการณ์บางประการ อย่างทันท่วงที โดยท่านมีสิทธิดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้

     5.1 สิทธิในการขอถอนความยินยอม

          ในกรณีที่บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัยความยินยอมของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมที่จะให้บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปหากบริษัทฯ สามารถใช้ฐานอื่นในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

     5.2 สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

          ท่านมีสิทธิในการขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบริษัทฯ

     5.3 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

          ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์

     5.4 สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล

          ท่านมีสิทธิร้องขอให้บริษัทฯ ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ในกรณีที่ไม่มีเหตุผลอันสมควรให้บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป โดยท่านสามารถใช้สิทธิในการขอให้บริษัทฯ ลบข้อมูลส่วนบุคคลนี้ควบคู่ไปกับสิทธิในการคัดค้านในข้อถัดไป อย่างไรก็ตาม การใช้สิทธินี้จะต้องไม่เป็นการใช้สิทธิเพื่อขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด โดยบริษัทฯ จะพิจารณาแต่ละคำขอด้วยความระมัดระวังตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

     5.5 สิทธิในการคัดค้าน

          ท่านมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ ประมวลผลภายใต้ฐานผลประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ นอกจากนี้ ท่านยังมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากบริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด การบันทึกและวิเคราะห์ลักษณะทางจิตวิทยาและพฤติกรรมของบุคคล (Profiling)

     5.6 สิทธิในการขอให้มีการระงับการประมวลผล

          ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านชั่วคราว เช่น เมื่อท่านต้องการให้บริษัทฯ แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง หรือเมื่อท่านร้องขอให้บริษัทฯ พิสูจน์เหตุผล หรือฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

     5.7 สิทธิในการส่งหรือโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล

          ในบางกรณี ท่านสามารถขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่สามารถใช้งานโดยทั่วไปได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น สิทธิดังกล่าวนี้จะใช้ได้เฉพาะในกรณีของข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านส่งมอบให้แก่บริษัทฯ และการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้กระทำโดยอาศัยความยินยอมของท่าน หรือในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับการประมวลผลเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามภาระข้อผูกพันภายใต้สัญญาได้

     5.8 สิทธิในการยื่นข้อร้องเรียน

          ท่านมีสิทธิยื่นข้อร้องเรียนต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่ท่านเห็นว่า บริษัทฯ หรือพนักงานของบริษัทฯ หรือผู้ให้บริการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือประกาศอื่น ๆ ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายฉบับดังกล่าว ท่านอาจใช้สิทธิข้างตนของท่านได้ตลอดเวลา โดยติดต่อบริษัทฯ ผ่านทางช่องทางการติดต่อตามที่ระบุไว้ในข้อ 7.

          เรา อาจมีความจำเป็นต้องขอข้อมูลบางประการจากท่านเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนของท่านและรับรองสิทธิของท่านในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (หรือเพื่อใช้สิทธิอื่นใด) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการความปลอดภัยที่จะทำให้ท่านมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลที่ไม่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว

          เราจะใช้ความพยายามในการตอบกลับคำขอที่ถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมดภายใน 30 วัน ในบางกรณี เราอาจใช้เวลามากกว่า 30 วันหากคำขอของท่านมีความซับซ้อน หรือท่านยื่นคำขอเข้ามาเป็นจำนวนมากกว่าหนึ่งคำขอ

          เว้นแต่การขอใช้สิทธิร้องเรียนการดำเนินงานตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราและเป็นการร้องเรียนโดยตรงกับเรา เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นค่าธรรมเนียมในการดำเนินการตามคำร้องขอใช้สิทธิประการอื่นจากท่าน ทั้งนี้ตามที่เหมาะสม แต่เราจะแจ้งให้ท่านทราบโดยชัดแจ้งว่าการร้องขอใช้สิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านรายการใดที่อาจจะต้องชำระค่าใช้จ่ายเช่นว่า

 

6. การเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

     เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในแต่ละคราว โดยบริษัทฯ จะแสดงฉบับที่เป็นปัจจุบันไว้บน เว็บไซต์ของบริษัทฯ

 

7. ติดต่อเรา

     หากท่านมีคำถาม ข้อสงสัย หรือมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อเราได้ที่

     เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer)

     บริษัท แอร์พอร์ตเนิสซิ่งโฮม จำกัด

     ที่อีเมล์แอดเดรส : [email protected] 

Copyright © 2020 Bcaremedicalcenter. All Rights Reserved.