B.Care Medical Center | โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
02 532 4444
ติดต่อสอบถาม 02 532 4444
หน้าแรก / ข่าวสารและกิจกรรม / โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ จัดกิจกรรม " Big Cleaning Day " ประจำปี 2567
โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ จัดกิจกรรม " Big Cleaning Day " ประจำปี 2567
17 พฤษภาคม 2024

โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ จัดกิจกรรม " Big Cleaning Day " ประจำปี 2567

ดร.นพ. พิทักษ์ ฐานบัญชา ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ร่วมกล่าวเปิดกิจกรรม "Big Cleaning Day" ประจำปี 2567 โดยมีบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ในโรงพยาบาล มีส่วนร่วมในการทำความสะอาดพื้นที่ภายในโรงพยาบาลและบริเวณชุมชนใกล้เคียง เพื่อจัดระเบียบสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล และสุขอนามัยที่ดีของผู้รับบริการ และพนักงานทุกคนในองค์กร ในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567


ข่าวสารและกิจกรรม
Copyright © 2020 Bcaremedicalcenter. All Rights Reserved.