B.Care Medical Center | โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
02 532 4444
ติดต่อสอบถาม 02 532 4444
หน้าแรก / ข่าวสารและกิจกรรม / SOCIAL DISTANCING เพิ่มระยะห่างป้องกันโรค
SOCIAL DISTANCING เพิ่มระยะห่างป้องกันโรค
20 มีนาคม 2020

รพ.บี.แคร์ฯ เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยจัดระเบียบที่นั่งและการยืนรอคิว ระหว่างรอรับบริการให้มีระยะห่างกัน 1 เมตร ตามจุดบริการต่าง ๆ รวมถึงเก้าอี้นั่งรอตรวจของผู้ป่วยนั่งเว้นระยะห่างกัน เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ


ข่าวสารและกิจกรรม
Copyright © 2020 Bcaremedicalcenter. All Rights Reserved.